وقتی مثل من و بابا رفتار میکنی...

سلام شیرین زبون

امروز دوباره رفتیم کارگاه مادر و کودک

از کنجکاوی و وروجک بازیهات لذت میبرم و این از نظر من عالیهلبخند

یه نمونه اش رو ببین میز وصندلی گذاشتیم همه بچه ها و خودت مشغول شدید به  نقاشی کشیدن

دانیال جمالی بدر

اما... یکم که گذشت از صندلی پایین اومدی و راهی رو برای دیدن حیاط پیدا کردی و از من خواستی پوشش جلوی پنجره را بردارم

دانیال جمالی بدر

تو همینن حین یکی از بچه ها اومد به سمتت وپازلی که در دستش بود تو دهنش کرد همون موقع به سمت من نگاه کردی ومثل من و بابا گفتی :نه نه ودستتو تکون دادی

 

دانیال جمالی بدردانیال جمالی بدر

منم که دوربین به دستخنده ببین چقدر قیافت با مزه شده....ماچ

نمونه دیگر...

دانیال جمالی بدر


اومدم دیدم داری از میزها بالا میری گذاشتمت بالااوه

 ببین چه لدتی میبریخنده

                                   وروجک شیرین زبون دوستت دارم

/ 0 نظر / 11 بازدید